Všeobecné obchodné podmienky pre Učiteľa

 

PREČÍTAJTE SI PROSÍM TIETO PODMIENKY VYUČOVANIA NA PORTÁLI www.pyjamasacademy.sk, KTORÉ OBSAHUJÚ PODSTATNÉ INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA VAŠICH PRÁV A POVINNOSTÍ, VRÁTANE ICH OBMEDZENÍ PRI VYUČOVANÍ NA PORTÁLI. Tieto Podmienky vyučovania na portáli www.pyjamasacademy.sk sú účinné od 1.4.2019

Úvodné ustanovenia

Vitajte na portáli www.pyjamasacademy.sk - platforme umožňujúcej Študentom zvoliť si Učiteľa akéhokoľvek vyučovacieho predmetu v našej ponuke a rýchlo a efektívne tak získať o tomto predmete nové vedomosti prostredníctvom nami sprostredkovanej interaktívnej videokonferencie.

Tieto Podmienky vyučovania na portáli upravujú vzťah Učiteľa s nami pri používaní portálu www.pyjamasacademy.sk a jeho častí vrátane webovej aplikácie a mobilných aplikácií, ak budú vytvorené (ďalej len „Portál“), na poskytovanie služieb v oblasti vyučovania jednotlivým študentom.

Poskytovateľom a prevádzkovateľom Portálu sme my - spoločnosť Pyjamas Academy s. r. o., so sídlom Vyšehradská 12, 851 06 Bratislava, IČO: 45 446 334, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 63814/B, založená v Slovenskej Republike. Ak sa v týchto Všeobecných podmienkach používania používa pojem „Pyjamas Academy“, „my“, „nás“ a pod. má sa tým na mysli spoločnosť Pyjamas Academy s. r. o..

Definície Pojmov

Pojmy začínajúce s veľkým písmenom majú význam, ktorý im je priradený vo Všeobecných podmienkach používania a v prípade k im nie je vo Všeobecných podmienkach používania priradený žiaden výzvam, tak budú mať nasledujúci význam:

Podmienky vyučovania na portáli“ sú tieto Podmienky vyučovania na Portáli.

Poplatok“ je poplatok za zriadenie Učiteľského profilu.

Provízia“ je provízia Pyjamas Academy za sprostredkovanie možnosti uzavrieť so Študentom zmluvu, ktorá vzniká Rezerváciou Vyučovacej hodiny u Učiteľa.

Výplatný deň“ alebo „Výplatný termín“ je 15. a prvý deň kalendárneho mesiaca.

Konto Učiteľa“ predstavuje evidenciu Ceny za Vyučovacie hodiny, ktorá bude Učiteľovi odoslaná vo Výplatný deň.

Predmet duševného vlastníctva“ je predmet (napr. dielo alebo iné) a práva k nemu, vrátane všetkých zákonných alebo zvykových práv (common law) platných kdekoľvek na svete vyplývajúcich alebo spojených s nasledovnými: (i) všetky autorské práva a práva súvisiace s autorským právom, registrované autorské práva a podané prihlášky k autorským právam, "morálne" práva (v rozsahu, v ktorom je možné ich postúpiť podľa platných právnych predpisov), "droits d'auteur" a iné podobné práva; (ii) všetky priemyselné práva duševného vlastníctva najmä práva k vynálezom, úžitkovým vzorom, topografiám polovodičových výrobkov, dizajnom, ochranným známkam, zlepšovacím návrhom vrátane práv k ich prihláškam, zverejneniam a vrátane všetkých práv k vynálezom, úžitkovým vzorom, topografiám polovodičových výrobkov, dizajnom, zlepšovacím návrhom ku, ktorým nie je možné priemyselnú ochranu registrovať a ktoré poskytujú výhody oproti konkurentom, ktorí ich nepoznajú alebo nepoužívajú; (iii) všetky práva z obchodného tajomstva, citlivých a/alebo dôverných informácií, k know-how a technológiám; (iv) všetky logá, obchodné názvy a názvy firiem a všetky registrácie a aplikácie s nimi spojené; (v) všetky práva súvisiace s názvami domén, webových adries a webstránok a k všetkým registráciám doménových mien, a (vi) všetky ostatné vlastnícke práva vzťahujúce sa k technológiám, vrátane všetkých podobných alebo ekvivalentných práv k niektorým z vyššie uvedených.

Záväznosť Podmienok vyučovania na portáli

Tieto Podmienky vyučovania na portáli nadobúdajú záväznosť medzi Učiteľom a nami momentom ich schválenia pri registrácii Učiteľského profilu na Portáli.

Odsúhlasením Podmienok vyučovania na portáli, Učiteľ vyhlasuje, že

 • je podľa platných predpisov Slovenskej republiky a krajiny svojho občianstva alebo rezidencie, oprávnený s Pyjamas Academy uzavrieť platnú zmluvu, ktorá vzniká potvrdením týchto Podmienok vyučovania na portáli;
 • ak používa Portál ako zástupca inej osoby, je platne a účinne oprávnený takúto osobu zastupovať;
 • ak potvrdzuje tieto Podmienok vyučovania na portáli za spoločnosť, je oprávnený za takýto subjekt uzavrieť s Pyjamas Academy platnú zmluvu, ktorá vzniká potvrdením týchto Podmienok vyučovania na portáli;
 • je starší ako 18 rokov a má plnú spôsobilosť na akceptovanie týchto Podmienok vyučovania na portáli;
 • je schopný dodržiavať a plniť všetky pravidlá, podmienky, povinnosti, záväzky, vyhlásenia a záruky uvedené v týchto Podmienkach vyučovania na portáli.

Vzťahy medzi Učiteľom a Pyjamas Academy pri používaní Portálu sa spravujú Všeobecnými podmienkami používania, Podmienkami vyučovania na portáli a ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Vzťah medzi Učiteľom a Študentom pri používaní Portálu

Učiteľ berie na vedomie, že v zmysle ním schválených Všeobecných podmienok používania vstupuje pri Rezervácii Vyučovacej hodiny a poskytovaní služieb v oblasti vzdelania do zmluvného vzťahu so Študentom, ktorý si u neho Vyučovaciu hodinu Rezervoval, resp. ktorému poskytuje svoje služby.

Učiteľ sám zodpovedá za splnenie všetkých svojich povinností, ktoré mu vyplývajú z takéhoto vzťahu, a ktoré sú uvedené aj v týchto Podmienkach vyučovania na portáli, Všeobecných podmienkach používania a všeobecne záväzných právnych predpisoch. Pyjamas Academy zároveň žiadnym spôsobom nezodpovedá za plnenie záväzkov zo strany Študenta, ktorý si u Učiteľa Rezervoval Vyučovaciu hodinu.

Odsúhlasením týchto Podmienok vyučovania na portáli Učiteľ súhlasí s tým, že akékoľvek svoje nároky, ktoré mu vzniknú v dôsledku konania Študenta si bude uplatňovať výhradne u Študenta. 

Podmienky vyučovania Študentov

Učiteľ sa schválením týchto Podmienok vyučovania na Portáli zaväzuje, že svoje služby bude Študentom poskytovať za nasledujúcich podmienok:

 • Svoje služby bude Študentom poskytovať s odbornou starostlivosťou;
 • Prijme akúkoľvek Rezerváciu Študenta v termíne, kedy je Učiteľ dostupný;
 • Nezruší Rezerváciu Študenta bez uvedenia dôvodu v súlade s Podmienkami vyučovania alebo Všeobecnými podmienkami vyučovania;
 • Vyučovacie hodiny nebude poskytovať bezodplatne, s výnimkou skúšobnej Vyučovacej hodiny;
 • Bude obsah Vyučovacej hodiny konzultovať so Študentom a poskytne mu dostatočnú súčinnosť k tomu, aby sa Študent mohol zúčastniť na Vyučovacej hodine;
 • Umožní Študentovi v niektorej časti Vyučovacej hodiny klásť otázky;
 • Vyučovaciu hodinu začne vždy v študentom rezervovaný čas a neomešká sa o viac ako 10 minút;
 • Vyučovaciu hodinu neukončí predčasne;
 • Nebude zneužívať svoje oprávnenia na prípadné obmedzenie účasti Študenta na Vyučovacej hodine;
 • Nárok na Cenu za Vyučovaciu hodinu mu vznikne až odučením celej Vyučovacej hodiny alebo v prípade ak sa Vyučovacia hodina neuskutoční výučne z dôvodu na strane Študenta, (neúčasť Študenta na Vyučovacej hodine alebo predčasný odchodom z Vyučovacej hodiny) pre vylúčenie pochybností uvádzame, že ak sa vyučovacia hodina neuskutoční z akéhokoľvek iného dôvodu, ako dôvodu na strane Študenta, vrátane výpadku služieb Portálu, nevznikne Učiteľovi nárok na Cenu za Vyučovaciu hodinu;
 • V prípade ak Učiteľ prijme akúkoľvek platbu od Študenta, na ktorú mu nevznikol nárok v súlade s týmito Podmienkami vyučovania alebo Všeobecnými podmienkami vyučovania, zaväzuje sa toto plnenie v plnom rozsahu Študentovi vrátiť a spolupracovať s Pyjamas Academy na uskutočnení vrátenia takéhoto plnenia;
 • Nárok na Cenu Vyučovacej hodiny mu vznikne aj v prípade ak Študent zruší svoju Rezerváciu menej ako 24 hodín pred plánovaným začiatkom Rezervovanej Vyučovacej hodiny;
 • Nárok na Cenu za Vyučovaciu hodinu mu nevznikne v prípade ak sa Vyučovacia hodina neuskutoční z dôvodu na jeho strane alebo na strane Pyjamas Academy;
 • Nárok na Cenu za Vyučovaciu hodinu mu nevznikne ak Študent zruší svoju Rezerváciu viac ako 24 hodín pred plánovaným začiatkom rezervovanej Vyučovacej hodiny;
 • Cenu za Vyučovaciu hodinu bude vždy uvádzať vrátane všetkých daní a poplatkov, ktoré je povinný Študent alebo Učiteľ zaplatiť;
 • Zodpovednosť za plnenie daňových povinností za poskytovanie služieb a prijímanie Ceny na seba preberá Učiteľ;
 • Cena za Vyučovaciu hodinu, ktorú Študent uhradí pri Rezervácii, bude do vzniku Nároku na jej zaplatenie a do Výplatného termínu zadržaná na účte Pyjamas Academy za účelom zabezpečenia pohľadávky Pyjamas Academy na zaplatenie Provízie a Poplatku;
 • Bude dodržiavať práva Študenta, ktoré mu patria v zmysle Všeobecných podmienok používania a všeobecne záväzných právnych predpisov;
 • Bude pri dodávaní služieb dodržiavať svoje povinnosti Užívateľa a Učiteľa stanovené vo Všeobecných podmienkach používania a týchto Podmienkach vyučovania.

 V prípade porušenia niektorej z týchto povinností vo vzťahu k Študentovi sme oprávnení okamžite obmedziť alebo znemožniť prístup Učiteľa k Portálu a ukončiť s ním spoluprácu.

Poplatok za zriadenie Učiteľského profilu

Zriadenie a vedenie Učiteľského profilu na Portáli je bezplatné.

Pyjamas Academy si ale vyhradzuje právo v budúcnosti zriadenie a vedenie Učiteľského profilu spoplatniť. V prípade, ak k takémuto spoplatneniu dôjde, bude o tejto skutočnosti Učiteľ upovedomený.

Po zavedení poplatku môže byť jeho neuhradenie sankcionované obmedzením prístupu Učiteľa do jeho profilu, prípadne aj zrušením Učiteľského profilu.

Kreditový systém

Zriadením Učiteľského profilu a odsúhlasením týchto Podmienok Vyučovania Učiteľ súhlasí s tým, že Študenti môžu Cenu za Vyučovacie hodiny zaplatiť aj prostredníctvom kreditového systému na Portáli. Hodnota jedného (1) kreditu sa rovná jednému euru (1 €). Ak sa Študent rozhodne zaplatiť Cenu za Vyučovaciu hodinu kreditmi, budú kredity v hodnote Ceny za vyučovaciu hodinu pripísané na Konto Učiteľa do 14 dní odo dňa uskutočnenia Vyučovacej hodiny.

Vyplatenie Ceny za Vyučovaciu hodinu

Cena za Vyučovaciu hodinu, na ktorú Učiteľovi vznikol nárok, bude Učiteľovi vyplatená, ak bude mať Učiteľ podľa Konta Učiteľa vo Výplatný deň nárok na Cenu za odučené Vyučovacie hodiny v sume aspoň 50,-€. Suma nižšia ako 50,- € bude Učiteľovi vyplatená len v prípade ak by malo dôjsť k zrušeniu jeho Učiteľského profilu a ukončeniu spolupráce.

Za účelom odoslania Ceny za Vyučovaciu hodinu je Učiteľ povinný uviesť pri registrácii Učiteľského profilu číslo svojho bankového účtu, na ktorý mu bude Cena za vyučovaciu hodinu vo Výplatný termín vyplatená.

Učiteľ súhlasí s tým, že Cena za Vyučovaciu hodinu, ktorú Študent zaplatí pri Rezervácii Vyučovacej hodiny bude do vzniku nároku na jej zaplatenie a Výplatného termínu zadržaná na účte Pyjamas Academy za účelom zabezpečenia pohľadávky Pyjamas Academy na Províziu a Poplatok. Učiteľ súhlasí s tým, aby Pyjamas Academy podľa vlastného uváženia vrátilo Študentovi Cenu za Vyučovaciu hodinu alebo jej pomernú časť v prípade ak Učiteľovi v zmysle týchto Podmienok vyučovania na portáli nevznikol nárok na jej vyplatenie. Tým nie je dotknutý náš nárok na províziu.

Dane a Fakturácia Ceny

Učiteľ je sám zodpovedný za plnenie svojich povinností v oblastí daní a poplatkov spojených s poskytovaním Vyučovacích hodín Študentom. Všetky náklady spojené s administratívou a platením týchto daní a poplatkov znáša Učiteľ sám. Ak je Učiteľ platcom DPH, je povinný uvádzať Ceny za svoje služby vrátane DPH, a zároveň je povinný poskytnúť nám svoje IČ DPH. Faktúry za Učiteľa budeme vystavovať a odosielať Študentom v jeho mene my. Učiteľ nám  týmto udeľuje súhlas na vystavovanie faktúr za poskytovanie Vyučovacích hodín Študentom v jeho mene.

Provízia Pyjamas Academy

Za sprostredkovanie možnosti Učiteľa uzavrieť so Študentom Zmluvu, ktorá vzniká Rezerváciou Vyučovacej hodiny má Pyjamas Academy nárok na províziu od Učiteľa vo Výške 20% z Ceny Rezervovanej Vyučovacej hodiny vrátane DPH. Nárok na Províziu vzniká bez ohľadu na to, či sa Vyučovacia hodina uskutoční. Napriek uvedenému sa Pyjamas Academy môže rozhodnúť neuplatniť si svoj nárok na Províziu v prípadoch, kedy Učiteľovi nevznikne nárok na zaplatenie Ceny za Vyučovaciu hodinu.

Započítanie

Učiteľ súhlasí s tým, aby si Pyjamas Academy jednostranne započítalo akékoľvek svoje pohľadávky z Provízie alebo Poplatku voči jeho pohľadávke na vydanie Ceny za Vyučovaciu hodinu.

Učiteľ nie je oprávnený započítať si akékoľvek svoje pohľadávky voči Pyjamas Academy voči pohľadávkam, ktoré má Pyjamas Academy voči nemu.

Technické podmienky pre poskytovanie Vyučovacej hodiny

Učiteľ je povinný mať dostatočne technické vybavenie k uskutočneniu interaktívnej videokonferencie so Študentom v kvalite umožňujúcej plynulý priebeh Vyučovacej hodiny. Technické vybavenie Učiteľa musí predovšetkým byť schopné prenášať zvuk a obraz v kvalite umožňujúcej nerušenú konverzáciu a viditeľnosť akéhokoľvek textu alebo predmetu v zábere kamery.

Učiteľ je tiež povinný spĺňať požiadavky na technické vybavenie stanovené vo Všeobecných podmienkach používania.

Kontrola plnenia povinností

Učiteľ je na našu výzvu povinný poskytnúť nám ukážkovú Vyučovaciu hodinu v Predmete ktorý si vyberieme, a to bez nároku na odmenu.

Účelom kontroly je overiť či má Učiteľ dostatočné technické zabezpečenie k tomu, aby dokázal uskutočniť interaktívnu videokonferenciu so Študentami na Vyučovacej hodine v prijateľnej kvalite a bez výpadkov. Kontrolu sme oprávnení vykonať aj za účelom zistenia, či Vyučovacie hodiny v Učiteľom ponúkaných Predmetoch spĺňajú podmienku poskytovania služieb s odbornou starostlivosťou.

V prípade, ak usúdime, že Učiteľ nemá podľa nášho názoru dostatočné technické zabezpečenie na uskutočnenie interaktívnej videokonferencie alebo, že jeho služby nie sú podľa nášho názoru poskytované s odbornou starostlivosťou, sme oprávnení obmedziť mu prístup na Portál alebo ho z užívania Portálu úplne vylúčiť.

Učiteľ nemá nárok na náhradu akýchkoľvek nákladov alebo škody, ktorá mu v súvislosti s takýmto obmedzením alebo vylúčením z užívania Portálu môže vzniknúť.

Rezervácie vyučovacích hodín

Za účelom umožnenia Rezervácie Vyučovacích hodín je Učiteľ povinný vo svojom profile uviesť termíny, v ktorých je možné si uňho Rezervovať Vyučovaciu hodinu. Bez uvedenia týchto termínov si uňho Študent nebude môcť Vyučovaciu hodinu Rezervovať.

Poskytovanie študijných materiálov

Učiteľ je oprávnený za účelom efektívneho poskytovania Vyučovacích hodín poskytovať Študentom študijný materiálov podľa jeho uváženia. Akýkoľvek študijný materiál je povinný Študentovi poskytovať prostredníctvom Portálu výhradne bezodplatne.

Učiteľ sám zodpovedá za to, že má k študijnému materiálu, ktorý Študentovi poskytuje všetky práva, vrátane práv duševného vlastníctva, nevyhnutné na poskytnutie takéhoto materiálu.

Podľa vlastného uváženia môžeme Učiteľovi poskytnúť aj naše vlastné študijné materiály, ktoré je oprávnený ďalej poskytovať svojim Študentom bezodplatne.

V prípade poskytnutia študijným materiálov nami, Učiteľ nenadobúda žiadne majetkové práva, licencie, sublicencie alebo iné práva k týmto materiálom. Študijné materiály smie poskytnúť iba Študentovi, ktorý si u neho Rezervoval Vyučovaciu hodinu. Učiteľ nie je oprávnený nami poskytnuté študijné materiáli nijak zverejniť, upraviť alebo vydávať za svoje.

Skúšobná Vyučovacia hodina

Učiteľ smie prostredníctvom Portálu poskytnúť Študentovi jednu Skúšobnú Vyučovaciu hodinu, ktorú mu poskytuje bezodplatne.

Obchádzanie Podmienok vyučovania na portáli

Učiteľ sa zaväzuje neposkytovať svoje služby Užívateľovi, ktorý je registrovaný na Portáli alebo ktorý bol na Portáli registrovaný v minulosti alebo ktorý ho kontaktoval na základe informácii z Portálu inak ako prostredníctvom Portálu. V prípade, ak učiteľ v rozpore s predchádzajúcim bodom takejto osobe poskytne akékoľvek služby v oblasti vyučovania, má sa za to, že uzatvorenie zmluvy bolo sprostredkované nami, a vzniká nám nárok na Províziu.

Učiteľ je tiež v prípade porušenia svojej povinnosti podľa tejto časti Podmienok vyučovania na portáli povinný zaplatiť nám zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- €, ktorá je splatná momentom porušenia povinnosti.

Zmluvnú pokutu je Učiteľ povinný zaplatiť za každé jednotlivé porušenie svojej povinnosti.

Zodpovednosť

Učiteľ nesie výhradnú zodpovednosť za splnenie svojich záväzkov voči Študentom.

Učiteľ berie na vedomie, že aj v tomto vzťahu platia výluky našej zodpovednosti za prevádzku Portálu a interaktívnej videokonferencie uvedené vo Všeobecných podmienkach používania, a v prípade ak by v dôsledku výpadku služieb Portálu nemohol uskutočniť Vyučovaciu hodinu, nemá nárok na náhradu škody a ani výdavkov spojených s týmto výpadkom.

Učiteľovi nevznikne nárok na Cenu za Vyučovaciu hodinu, ktorú nebude možné uskutočniť z dôvodu výpadku služieb Portálu a ak by od Študenta prijal v súvislosti s touto neuskutočnenou Vyučovacou hodinou akékoľvek plnenie, je povinný ho vrátiť. Učiteľ berie na vedomie, že v súvislosti s takýmto výpadkom mu nevzniká voči Pyjamas Academy nárok na náhradu škody.

Sľub odškodnenia

Učiteľ sa zaväzuje v celom rozsahu odškodniť (dáva sľub odškodnenia) spoločnosť Pyjamas Academy, jej riaditeľov, zamestnancov, pracovníkov, zástupcov a dodávateľov za akékoľvek straty, škody a náklady (vrátane nákladov na právnych zástupcov), ktoré im vzniknú alebo ktoré utrpia v súvislosti s tým, že Učiteľ (i) do Portálu nahral, stiahol, skopíroval alebo prenášal akékoľvek materiály a obsah, ktoré porušujú práva tretej osoby alebo všeobecne záväzné právne predpisy alebo (ii) porušil podmienky Všeobecných podmienok používania alebo Podmienok výučby na portáli.

Sťažnosti a reklamácie

Učiteľ berie na vedomie, že sme v rámci nášho interného systému kontroly kvality oprávnení obmedziť, alebo ukončiť jeho používanie Portálu v prípade ak sa tak rozhodneme s ohľadom na sťažnosti a reklamácie Študentov alebo na základe nášho vlastného uváženia.

V záujme predídenia takéhoto obmedzenia, alebo ukončenia používania Portálu Učiteľom je Učiteľ povinný riešiť všetky podnety Študentov, ktoré mu v nadväznosti na poskytovanie jeho služieb na Portálu doručia.

Práva k Premetom duševného vlastníctva a obsahu

Odsúhlasením týchto Podmienok vyučovania na portáli nám za podmienok uvedených v tejto časti Podmienok vyučovania na portáli Učiteľ udeľuje licenciu na akékoľvek Predmety duševného vlastníctva, ktoré nahrá alebo uloží na Portál alebo ktoré vytvorí pri používaní Portálu alebo v súvislosti s používaním Portálu.

Spôsob použitia: Licenciu nadobúdame na všetky spôsoby použitia Predmetu duševného vlastníctva v súlade s § 19 Autorského zákona, ako aj na akýkoľvek iný spôsob použitia, ktorý je v čase odsúhlasenia Podmienok vyučovania na portáli známy. Sme oprávnení na základe licencie ľubovoľne, podľa vlastného uváženia, Predmet duševného vlastníctva: (i) pozmeňovať, (ii) upravovať, (iii) meniť, (iv) tvorivo spracovať, (v) adaptovať, (vi) prekladať, (vii) vytvárať odvodené diela z Predmetu duševného vlastníctva, (viii) vytvárať k Predmetu duševného vlastníctva update, upgrade, patch, (ix) vytvárať nové verzie Predmetu duševného vlastníctva, (x) zaraďovať Predmet duševného vlastníctva do súborných diel, (xi) spájať Predmet duševného vlastníctva s inými dielami, (xii) vyhotovovať rozmnoženiny Predmetu duševného vlastníctva, (xiii) verejne rozširovať originál Predmetu duševného vlastníctva alebo ich rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva, (xiv) verejne rozširovať originál Predmetu duševného vlastníctva alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním, (xv) verejne prezentovať Predmet duševného vlastníctva, (xvi) vyvíjať alebo vyrábať Predmet duševného vlastníctva, (xvii) obchodovať s Predmetom duševného vlastníctva. Na základe tejto licencie sme oprávnení vyhotovovať rozmnoženiny Predmetu duševného vlastníctva: (i) na akomkoľvek nosiči dát a (ii) akýmkoľvek technologickým spôsobom vyhotovenia rozmnoženiny Predmetu duševného vlastníctva. Pri akomkoľvek použití Predmetu duševného vlastníctva alebo pri nakladaní s licenciou sme oprávnení označiť Predmet duševného vlastníctva iným ľubovoľným názvom alebo označením podľa vlastného uváženia. Naše oprávnenie používať Predmet duševného vlastníctva (obsah Licencie) je potrebné vykladať čo najširšie.

Rozsah Licencie: Licenciu nadobúdame neobmedzenom rozsahu a sme oprávnení využívať ju bez akýchkoľvek územných, časových alebo vecných obmedzení.

Trvanie Licencie: Držiteľom licencie sa stávame na čas trvania majetkových práv k Predmetu duševného vlastníctva (§ 32 Autorského Zákona).

Odmena za udelenie Licencie: Licenciu nadobúdame bezodplatne. Učiteľovi nevzniká právo na odmenu ani iné peňažné plnenie voči Pyjamas Academy ani v prípade, že budemr v dôsledku využívania licencie (používania Predmetu duševného vlastníctva, udeľovania sublicencií na použitie Predmetu duševného vlastníctva, postúpenia licencie a pod.) dosahovať tržby, a to bez ohľadu na výšku týchto tržieb. Všetky tržby dosiahnuté v súvislosti s využívaním licencie patria výlučne nám.

Výhradnosť Licencie: Objednávateľ nadobúda výhradnú a úplnú licenciu. Objednávateľ nie je povinný výhradnú licenciu využiť.

Prechod a zánik Licencie: Učiteľ súhlasí, že všetky práva a povinnosti z licencie prechádzajú na právnych nástupcov jeho ako aj nás. Zmena v osobe Učiteľa v právnom vzťahu založenom týmito Podmienkami vyučovania na portáli nemá vplyv na trvanie, platnosť a účinnosť tejto licencie, a to bez ohľadu na právny dôvod takej zmeny v osobe Učiteľa a licencia trvá naďalej. Licencia trvá naďalej, po celú dobu trvania majetkových práv k Predmetu duševného vlastníctva.

Nakladanie s Licenciu: Učiteľ nám udeľuje výslovný súhlas, aby sme kedykoľvek udelili tretej osobe (tretím osobám) súhlas na použitie Predmetu duševného vlastníctva – sublicenciu. Spolu s udelením sublicencie sme oprávnení udeliť jej nadobúdateľovi súhlas s tým, aby tento nadobúdateľ sám udeľoval ďalšie sub-sublicencie tretím osobám. Učiteľ výslovne súhlasí s takýmto reťazením sublicencií, a to neobmedzene. Učiteľ nám ďalej udeľuje súhlas, aby sme kedykoľvek postúpili licenciu alebo jej časť tretej osobe. Súhlasy Učiteľa podľa tejto časti Podmienok vyučovania na portálu sú udelené bez akýchkoľvek obmedzení.

Záväzok mlčanlivosti

Učiteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o akýchkoľvek Dôverných informáciách. Pod pojmom „Dôverné informácie“ sa rozumejú akékoľvek informácie a údaje týkajúce sa našich podnikateľských aktivít vo všeobecnosti, ktoré sa od nás Učiteľ dozvedel v súvislosti s touto poskytovaním Vyučovacích hodín na Portáli, a ktoré zahŕňajú najmä avšak nie len všetky informácie, údaje týkajúce sa „know-how“, patentov, autorského práva, obchodných tajomstiev, procesov, postupov, programov, návrhov, vzorcov, marketingu, reklamy, finančné a komerčné údaje, písomné materiály, údaje o zloženiach, výkresoch, diagramoch, počítačových alebo softvérových programoch, štúdiách, prebiehajúcich prácach, vizuálnych demonštráciách, podnikateľských plánoch, rozpočtoch, prognózach, údaje o zákazníkoch, nápadoch, koncepciách, znakoch, náčrtoch a iné údaje v ústnej, písomnej, grafickej, elektronickej alebo akejkoľvek inej forme alebo médiu.

Zrušenie Učiteľského profilu

V prípade ak sa Učiteľ v zmysle Všeobecných podmienok používania zrušiť svoj Učiteľský profil, je pred jeho zrušením povinný vysporiadať svoje záväzky voči Študentom. Vyhradzujeme si právo nezrušiť Učiteľský profil Učiteľa, ktorý má v čase prejavenia záujmu o zrušenie profilu platné Rezervácie od Študentov.

Porušenie Podmienok vyučovania na Portáli

V prípade akéhokoľvek porušenia povinností Učiteľa podľa týchto Podmienok vyučovania na Portáli sme oprávnení jednostranne odstúpiť od zmluvy založenej odsúhlasením týchto Podmienok vyučovania na portáli učiteľom a obmedziť Učiteľa v užívaní Portálu, prípadne mu používanie Portálu znemožniť a vymazať jeho Učiteľský profil.

Učiteľ nemá nárok na náhradu škody alebo akýchkoľvek výdavkov, ktoré mu v súvislosti s takýmto naším postupom vzniknú.

Ukončenie prevádzky Portálu

Sme oprávnení kedykoľvek a aj bez predchádzajúceho upozornenia ukončiť prevádzku Portálu alebo akejkoľvek jeho časti a v súvislosti s tým obmedziť prístup Učiteľa alebo akéhokoľvek iného Užívateľa na Portál, prípadne zmazať akýkoľvek obsah Portálu a jeho častí, vrátane Učiteľských profilov a Študentských profilov.

V prípade ak dôjde k ukončeniu prevádzky Portálu, sme oprávnení jednostranne odstúpiť od zmluvy založenej odsúhlasením týchto Podmienok vyučovania na portáli a Všeobecných podmienok používania.

Učiteľ nemá nárok na náhradu škody alebo akýchkoľvek výdavkov, ktoré mu v súvislosti s takýmto naším postupom vzniknú.

Trvanie práv a povinností

Akékoľvek práva a povinností z týchto Podmienok vyučovania na portáli, ktoré majú vzhľadom na svoju povahu ostať v platnosti aj po zániku zmluvy založenej odsúhlasením týchto Podmienok vyučovania na portáli (napr. práva duševného vlastníctva, záväzok mlčanlivosti, zmluvné pokuty) ostávajú v platnosti aj po zániku zmluvy.

Záverečné ustanovenia

Sme oprávnení kedykoľvek postúpiť alebo previesť práva z týchto Podmienok vyučovania na portáli na akúkoľvek inú osobu. Učiteľ nie je oprávnený previesť alebo postúpiť akékoľvek práva z týchto Podmienok vyučovania na portáli na tretiu osobu bez nášho súhlasu. Učiteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči našim pohľadávkam bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.

Tieto Podmienyk vyučovania na portáli, spoločne s ostatnými dokumentami na ktoré odkazujú, obsahujú úplnú a jedinú dohodu medzi Učiteľom a Pyjamas Academy ohľadom používania Portálu a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce písomné alebo ústne dohody alebo dojednania medzi Učiteľom a Pyjamas Academy ohľadom používania Portálu.

Žiadne neuplatnenie akéhokoľvek práva alebo nároku podľa týchto Podmienok vyučovania na portáli z našej strany neznamená zrieknutie sa alebo vzdanie sa tohto práva a takéto právo alebo nárok sme oprávnení si kedykoľvek uplatniť. Ak by niektoré ustanovenia týchto Podmienok vyučovania na portáli mali byť neplatnými už v čase ich vydania, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Podmienok vyučovania na portáli. Namiesto neplatných ustanovení Podmienok vyučovania na portáli sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Autorského zákona a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu.

Pre doručovanie elektronických správ (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za doručenú jej doručením do emailovej schránky adresáta. Pre doručovanie písomností platí, že zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby budú považované za doručené momentom prevzatia adresátom. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby. Bez ohľadu na vyššie uvedené sme oprávnení akékoľvek správy a informácie doručovať Učiteľovi aj prostredníctvom Portálu (napr. do schránky profilu, prostredníctvom notifikácií a podobne) a takáto správa alebo informácia sa považuje za doručenú momentom jej preukázateľného umiestnenia do schránky profilu alebo zobrazenia Učiteľovi.

Na základe týchto Podmienok vyučovania na portáli vzniká medzi Učiteľom a Pyjamas Academy zmluvný vzťah, ktorý sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Všetky spory týkajúce sa nárokov vyplývajúcich z týchto Podmienok vyučovania na portáli alebo používania Portálu či súvisiace s týmito Podmienkami vyučovania na portáli alebo Portálom budú výlučne v kompetencii súdov Slovenskej republiky. Učiteľ aj Pyjamas Academy súhlasí s tým, že takéto spory budú podliehať jurisdikcii týchto súdov.

Sme oprávnení tieto Podmienky vyučovania na portáli kedykoľvek zmeniť, v prípade ich zmeny budú nové podmienky účinné momentom ich zverejnenia na Portáli. V prípade ak Učiteľ s novým znením Podmienok vyučovania na portáli nesúhlasí je oprávnený svoje používanie Portálu ukončiť.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na adrese info@pyjamasacademy.sk (pre ČR info@pyjamasacademy.cz ).