Všeobecné obchodné podmienky

PREAMBULA

Tieto všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Pyjamas Academy prevádzkovanej spoločnosťou Pay Solutions, a.s., so sídlom Líščie údolie 119, 841 04 Bratislava, IČO: 47 866 233, spoločnosti zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 6004/B, (ďalej aj len “Pay Solutions”) sú vypracované spoločnosťou v súlade s ustanovením § 273 Obchodného zákonníka a stanovujú práva a povinnosti Pyjamas Academy a Učiteľov a zásady právneho vzťahu medzi týmito subjektmi. Spoločnosť Pay Solutions je právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá poskytuje sprostredkovateľské služby v oblasti služieb a vzdelávania pre verejnosť prostredníctvom internetu, pričom tieto podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvného vzťahu medzi Pyjamas Academy a Učiteľom a sú pre zúčastnené osoby záväzné.

 1. Úvodné ustanovenia a Definície pojmov

Cena – znamená cena za službu (pozn. Vyučovaciu hodinu), ktorú Učiteľ poskytuje Študentovi vrátane Provízie Pyjamas Academy v súlade s týmito VOP;

Heslo – znamená kód pre prístup do Účtu Používateľa, zvolený Používateľom pri vyplnení Registračného formulára; 

Občiansky zákonník – znamená zákon č. 40/1964 Zb. v platnom znení;

Obchodný zákonník – znamená zákon č. 513/1991 Zb. v platnom znení;

Odmena – znamená Odmena Učiteľa za odučenie Vyučovacej hodiny prostredníctvom Pyjamas Academy určená Učiteľom podľa jeho vôle tak, aby zodpovedala jeho vedomostiam a schopnostiam a bola konkurencieschopná;

Pay Solutions – znamená obchodná spoločnosť – súkromná akciová spoločnosť založená podľa práva Slovenskej republiky Pay Solutions, a.s., so sídlom Líščie údolie 119, 841 04 Bratislava, IČO:47 866 233, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 6004/B, ktorá je prevádzkovateľom aplikácie Pyjamas Academy;

Používateľ – znamená Študent a/alebo Učiteľ;

Predmety duševného vlastníctva – znamená software, dáta, autorské práva, ochranné známky, servisné známky, práva (registrované alebo neregistrované) k designu, obchodné značky, osvedčenia o známke, práva k topografiám, pseudonymom, doménam, obchodné meno a iné označenie po^vodu, goodwill súvisiaci s vyššie uvedeným a registrácia vyššie uvedeného v akomkoľvek právnom rade a prihlášky k registrácii vyššie uvedeného, vrátane všetkých rozšírení, zmien či obnovení akéjkoľvek registrácie či prihlášky; práva k vynálezom, objavom a nápadom, bez ohľadu na možnosť prihlásenia patentu k týmto vynálezom, objavom a nápadom v akomkoľvek právnom rade; patenty, prihlášky patentov vrátane všetkých ich rozšírení, zmien či obnovení v akomkoľvek právnom rade; práva k neverejným informáciám, obchodnému tajomstvu, know-how, vzorom, procesom, postupom, záznamom o výskume a vynálezoch, informácie o testoch, prieskumy trhu, softwarové a utajované informácie, bez ohľadu na možnosť prihlásenia patentu týkajúceho sa vyššie uvedeného v akomkoľvek právnom rade, a práva podľa akéhokoľvek právneho radu obmedziť používanie, či zverejňovanie vyššie uvedeného ktoroukoľvek osobou; písomnosti a všetka dokumentácia bez ohľadu na možnosť prihlásenia patentu k týmto písomnostiam a dokumentácii v akomkoľvek právnom rade; registrácie a prihlášky autorských práv v akomkoľvek právnom rade, obnovenie či rozšírenie týchto registrácií a prihlášok; a práva vyplývajúce z licencií a ďalšie obdobné práva z duševného vlastníctva; 

Profil používateľa – znamená súbor informácií o Používateľovi, dobrovoľne zadávaných Používateľmi pri Registrácií prostredníctvom Registračného formulára;

Provízia – znamená Provízia Pyjamas Academy, ktorú si Pyjamas Academy účtuje za sprostredkovanie výučby medzi Študentom a Učiteľom; Provízia je zahrnutá v Cene a je stanovená ako 20 % z Odmeny určenej Učiteľom za Vyučovaciu hodinu;

Pyjamas Academy – znamená webová stránka, ktorá si kladie za cieľ slúžiť ako sprostredkovateľ Výučby medzi Učiteľom a Študentom prostredníctvom vlastnej unikátnej internetovej platformy vytvorenej jej prevádzkovateľom a ktorá zabezpečuje výučbu predmetov online, prostredníctvom vlastnej Výučbovej platformy, podľa aktuálnej ponuky predmetov zverejnených na Webovej stránke;

Rámcová zmluva – znamená Zmluva – záväzkovo-právny vzťah medzi Pyjamas Academy a Učiteľom; Rámcová zmluva a Zmluva podľa týchto VOP sú pojmy totožné;

Registrácia – znamená vyplnenie a potvrdenie Registračného formulára na Webovej stránke www.pyjamasacademy.sk/registracia-ucitel Učiteľom súčasťou ktorého je aj vyjadrenie súhlasu s VOP aa následne zaradenie Učiteľa do zoznamu;

Registračný formulár – znamená úkon Učiteľa, ktorý vyjadruje vôľu Učiteľa poskytovať vzdelávanie na Webovej stránke inštitúcie Pyjamas Academy, t.j. odoslaný registračný formulár obsahujúci informácie o Učiteľovi. Odoslaním registračného formulára Učiteľ potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia v znení platnom v deň odoslania Registračného formulára. Podmienkou platnosti Registračného formulára je úplné a pravdivé vyplnenie všetkých Registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Každý Registračný formulár musí obsahovať:

 • meno a priezvisko Učiteľa;
 • heslo;
 • e-mailová adresa;
 • vyučovací jazyk, v ktorom Učiteľ poskytuje Študentovi vzdelávanie;
 • vyučovací predmet, v ktorom Učiteľ poskytuje Študentovi vzdelávanie s uvedením názvu a popisu Vyučovacieho predmetu (napr. úroveň - začiatočníci, pokročilí) a ceny za Vyučovaciu hodinu;

Rezervácia – znamená rezervácia Vyučovacej hodiny Študentom; Študent je oprávnený uskutočniť Rezerváciu Vyučovacieho predmetu u ktoréhokoľvek dostupného Učiteľa v ľubovoľnom termíne a čase, ktorý je v čase Rezervácie dostupný;

Študent – znamená fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na základe Registrácie užíva služby na doméne Pyjamas Academy prostredníctvom internetu, ktorá uzatvorila so spoločnosťou Pyjamas Academy zmluvu na diaľku v súlade s týmito VOP, ktorej predmetom je poskytovanie elektronického vzdelávania na diaľku. Študent je fyzická osoba ktorej je poskytované vzdelávanie prostredníctvom Učiteľa prostredníctvom unikátnej Výučbovej platformy Pyjamas Academy;

Účet – znamená osobné konto každého Používateľa, ktoré je Používateľovi prístupné po vyplnení Užívateľského mena a hesla;

Učiteľ – znamená osoba (fyzická alebo právnická osoba), ktorá na základe Registrácie užíva služby na doméne Pyjamas Academy prostredníctvom internetu, ktorá uzatvorila s prevádzkovateľom Pyjamas Academy zmluvu na diaľku v súlade s týmito VOP, ktorej predmetom je poskytovanie elektronického vzdelávania na diaľku; Učiteľ je vždy fyzická osoba, ktorá poskytuje vzdelávanie Študentovi prostredníctvom unikátnej Výučbovej platformy Pyjamas Academy a to vo vlastnom mene alebo menom spoločnosti, v mene ktorej koná;

Užívateľské meno – znamená užívateľské meno pod ktorým Používateľ vystupuje vo Výučbovej platforme, a ktoré zároveň slúži ako prihlasovacie meno do Pyjamas Academy;

Užívateľský poplatok – znamená mesačný paušálny poplatok vo výške 3,- EUR bez DPH, ktorý platí Učiteľ Pyjamas Academy za podmienok, spôsobom a v lehotách uvedených ďalej v týchto VOP; Užívateľský poplatok predstavuje mesačnú paušálnu odplatu za sprístupnenie a používanie aplikácie Pyjamas Academy zo strany prevádzkovateľa Pyjamas Academy;

VOP – znamenajú tieto Všeobecné obchodné podmienky v platnom znení;

Výplatný deň – znamená deň, kedy je Učiteľ oprávnený požadovať vyplatenie Odmeny za odučené hodiny prostredníctvom Pyjamas Academy a ktorý je (i) 15- sty deň kalendárneho mesiaca a (ii) posledný deň kalendárneho mesiaca, avšak len za predpokladu, že sa na Konte Učiteľa nachádza Odplata v úhrnnej výške najmenej 50,- Eur (slovom: päťdesiat euro), ak nie je v konkrétnom prípade Zmluvnými stranami dohodnuté inak; Odmena sa považuje za vyplatenú momentom jej odpísania z bankového účtu Pyjamas Academy;

Vyučovacia hodina – znamená časový úsek trvania výučby Študenta; ide o Učiteľom spoplatnené vyučovanie na diaľku v príslušnom odbore trvajúce vopred dohodnutý čas, vedené medzi Študentom a Učiteľom prostredníctvom multimediálnej videokonferencie cez Výučbovú platformu Pyjamas Academy;

Výučba predmetov online – znamená výučba predmetov prostredníctvom internetu, cez Výučbovú platformu Pyjamas Academy;

Výučbová platforma – znamená vlastnú internetovú platformu vzdelávania spoločnosti prevádzkovateľa poskytovanú Študentovi prostredníctvom internetu a domény Pyjamas Academy, ktorá umožňuje hlasovú, obrazovú a textovú multimediálnu komunikáciu medzi Študentom a Učiteľom;

Vyučovací predmet – znamená akýkoľvek predmet zvolený Študentom podľa aktuálnej ponuky predmetov zverejnenej na Webovej stránke;

Vzdelávanie online – znamená webový portál poskytujúci výuku Študentom prostredníctvom multimediálnej videokonferencie cez Výučbovú platformu Pyjamas Academy;

Webová stránka – znamená www.pyjamasacademy.sk;

Zákon o ochrane osobných údajov – znamená zákon č. 122/2013 Zb. v platnom znení;

Zmluva – znamená Rámcová zmluva uzavretá medzi prevádzkovateľom Pyjamas Academy a Učiteľom, a ktorej zakladá záväzkový vzťah medzi Pyjamas Academy a Učiteľoma ktorej predmetom je najmä úprava práv a povinností Pyjamas Academy a Učiteľa sprostredkovaní vzdelávania prostredníctvom internetu; Zmluvou sa rozumie objednávka Vyučovacej hodiny vytvorená Študentom v rámci Rezervácie uzatvorená v súlade s VOP. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú Obchodné podmienky (VOP). Odlišné dojednania v Zmluve majú prednosť pred dojednaniami podľa VOP;

Zmluvné strany – znamená Používateľ a Pyjamas Academy.

 1. Všeobecné ustanovenia o Pyjamas Academy

2.1.   Tieto VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti Učiteľa a Pyjamas Academy pri používaní platformy Pyjamas Academy a sú neoddeliteľnou súčasťou Registrácie Učiteľa. Učiteľ sa vyplnením a odoslaním Registračného formulára a vyjadrením bezvýhradného súhlasu s VOP,  zaväzuje, že tieto bude dodržiavať.

2.2.   Pyjamas Academy je internetová platforma, ktorá ponúka Študentom sprostredkovanie a zabezpečenie Vyučovacích hodín, predmetom ktorých je Výučba predmetov online podľa aktuálnej ponuky predmetov zverejnenej na Webovej stránke. Pyjamas Academy nenesie zodpovednosť za obsahovú kvalitu Výučby predmetov.

2.3.   Prihlásenie sa na Vyučovaciu hodinu je verejne prístupné pre všetky osoby, ktoré sú v Pyjamas Academy registrované.

2.4.   Výučba predmetov prebieha vo virtuálnom priestore prostredníctvom unikátnej Výučbovej platformy Pyjamas Academy, na Webovej stránke www.pyjamasacademy.sk.

2.5.   Pyjamas Academy poskytuje výučbu predmetov počas celého kalendárneho roka.

2.6.   Jednotlivé predmety sú rozdelené do skupín podľa nasledovných kategórií: a/ jazyky, b/ veda, c/ umenie, d/ osobný rozvoj, e/ technológia, f/ doučovanie, pričom Študent je oprávnený prihlásiť sa na akúkoľvek Vyučovaciu hodinu u Učiteľa, ktorý výuku daného predmetu poskytuje, a to v ľubovoľnom počte hodín.

 1. Vznik, zmena a zánik záväzkového vzťahu medzi Pyjamas Academy a Používateľom

3.1.   Zmluvný vzťah medzi Pyjamas Academy a Používateľom vzniká na základe vyplnenia a odoslania Registračného formulára uverejneného na Webovej stránke. Registrácia, ako aj užívanie ďalších služieb Pyjamas Academy je bezplatné.

3.2.   Pyjamas Academy je oprávnená v závislosti od zmien príslušných právnych predpisov SR, alebo svojej obchodnej politiky, alebo na základe rozhodnutia Pyjamas Academy zmeniť alebo úplne nahradiť tieto VOP. Túto zmenu Pyjamas Academy zverejní na svojej Webovej stránke spolu s určením platnosti a účinnosti takejto zmeny, pričom zverejnenie zabezpečí Pyjamas Academy najmenej 1 mesiac pred navrhovaným dňom účinnosti zmien.

3.3.   Ak Používateľ nesúhlasí so zmenou týchto VOP, je povinný písomne oznámiť Pyjamas Academy najneskôr do dňa účinnosti zmeny, že zmeny obchodných podmienok neprijíma. Ak Používateľ neoznámi Pyjamas Academy pred navrhovaným dňom nadobudnutia účinnosti zmien, že zmeny podľa bodu 3.2 tohto článku VOP neprijíma, platí domnienka, že Používateľ tieto zmeny prijal. Ak Používateľ nesúhlasí so zmenami VOP podľa bodu 3.2 tohto článku VOP, má právo na okamžité ukončenie trvania Zmluvy pred navrhovaným dňom účinnosti týchto zmien.

 1. Registrácia

4.1.   Podmienkou užívania služieb Pyjamas Academy zo strany Učiteľa je bezplatná Registrácia.

4.2.   Ak je Učiteľ fyzickou osobou, je povinný pri vyplnení Registračného formulára uviesť svoje meno a priezvisko, heslo, e-mailovú adresu, vyučovací jazyk, v ktorom bude Študentovi poskytovať vzdelávanie a Vyučovací predmet, v ktorom bude Študentovi poskytovať vzdelávanie s uvedením názvu a popisu Vyučovacieho predmetu (napr. úroveň - začiatočníci, pokročilí) a Ceny za Vyučovaciu hodinu.

4.3.   Ak je Učiteľ právnická osoba je povinný pri vyplnení Registračného formulára uviesť svoje obchodné meno, sídlo, heslo, e-mailovú adresu vyučovací jazyk, v ktorom bude Študentovi poskytovať vzdelávanie a Vyučovací predmet, v ktorom bude Študentovi poskytovať vzdelávanie s uvedením názvu a popisu Vyučovacieho predmetu (napr. úroveň - začiatočníci, pokročilí) a Ceny za Vyučovaciu hodinu.

4.4.   V prípade, že Registráciu vykonáva fyzická osoba, ktorá v čase Registrácie nedovŕšila vek 18 rokov, berie na vedomie, že ňou vykonaný úkon sa považuje za primeraný jej rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej jej veku a je ním viazaná rovnako ako ostatní Používatelia.

4.5.   Učiteľ je oprávnený kedykoľvek vykonať zmenu ktoréhokoľvek údaja uvedeného v bode 4.2. a bode 4.3. tohto článku VOP; o takto vykonanej zmene údajov uvedených v Registračnom formulári, alebo v Profile Učiteľa, Učiteľ nie je povinný Pyjamas Academy písomne informovať; Učiteľ je povinný uvádzať pravdivé informácie o svojej osobe; Pokiaľ Učiteľ nesplní povinnosti podľa tohto bodu 4.5. VOP, je Pyjamas Academy oprávnená okamžite ukončiť zmluvný vzťah medzi Učiteľom a Pyjamas Academy, Účet Učiteľa zablokovať, ako aj uplatňovať si prípadnú náhradu škody, ktorá jej vznikla, podľa platných právnych predpisov SR.

4.6.   Pyjamas Academy je oprávnená vyzvať Učiteľa v prípade pochybností o správnosti údajov zadávaných v Registračnom formulári k preukázaniu ich správnosti a pravdivosti; Ak nebude správnosť údajov napriek výzve v primeranej dobe preukázaná, Pyjamas Academy je oprávnená zmluvný vzťah s Učiteľom okamžite ukončiť a Účet Učiteľa zablokovať.

4.7.   Učiteľ je oprávnený rozšíriť svoj Profil v časti Vyučovacích predmetov a poskytovať výuku Študentom vo viacerých Vyučovacích predmetoch, a to na základe jeho vedomostí a skúseností. Učiteľ sa zaväzuje poskytovať výuku len v takých predmetoch, v ktorých dosahuje potrebné vedomosti a skúsenosti tak, aby nepoškodzoval dobré meno Pyjamas Academy a jej služieb.

4.8.   Pyjamas Academy si pred schválením Profilu Učiteľa vyhradzuje právo odskúšania spôsobilosti Učiteľa vyučovať online, resp. cez Výučbovú platformu Pyjamas Academy. Učiteľ je povinný poskytnúť ukážkovú hodinu Pyjamas Academy v prípade, ak bude na to zo strany Pyjamas Academy vyzvaný.

4.9.   Učiteľ vykonaním registrácie na Webovej stránke Pyjamas Academy udeľuje Pyjamas Academy výslovný súhlas s vyhotovovaním a používaním jeho podobizne, obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa Učiteľa a jeho prejavov osobnej povahy, a to všetko v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Tento výslovný súhlas podľa predchádzajúcej vety tohto článku VOP trvá minimálne po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi Učiteľom a Pyjamas Academy a v nevyhnutnom rozsahu aj po ukončení trvania tohto zmluvného vzťahu, pokiaľ nie je Zmluvnými stranami v konkrétnom prípade dohodnuté inak.

4.10.Učiteľ nie je oprávnený sprístupniť prihlasovacie údaje do Účtu tretej osobe a rovnako nie je oprávnený umožniť tretej osobe realizáciu Výučby cez Výučbovú platformu Pyjamas Academy v mene Učiteľa. Porušenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety tohto článku VOP sa považuje za ich podstatné porušenie a zakladá právo Pyjamas Academy odstúpiť od Zmluvy.

 1. Vyučovacia hodina v Pyjamas Academy

5.1.   Dĺžka a trvanie Vyučovacej hodiny je predmetom dohody medzi Učiteľom a Študentom; Výučba prebieha online, prostredníctvom multimediálnej videokonferencie vedenej cez vlastnú Výučbovú platformu Pyjamas Academy.

5.2.   V čase začatia Vyučovacej hodiny je Učiteľ povinný prihlásiť sa do svojho Účtu a začať Vyučovacie hodinu riadne a včas.

5.3.   Po skončení každej Vyučovacej hodiny má Učiteľ právo na poskytnutie spätnej väzby od Študenta za účelom zlepšenia kvality poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania; poskytnutie spätnej väzby Učiteľovi je dobrovoľné, závisí výlučne od vôle Študenta a Učiteľ na ňu nemá právny nárok.

5.4..  Učiteľ je povinný zaslať Študentovi nahrávku priebehu Vyučovacej hodiny v prípade, ak ho Študent na to vyzve. Nahrávka je výlučným vlastníctvom Pyjamas Academy a Učiteľ nie je oprávnený ju ďalej šíriť, kopírovať, zverejňovať, alebo inak používať.         

                         

 6. Užívateľský poplatok a Platba za Vyučovaciu hodinu

6.1. Pyjamas Academy poskytuje služby v oblasti sprostredkovania vzdelávania pre verejnosť prostredníctvom internetu a tieto služby spoplatňuje Užívateľským poplatkom a Cenou, a to všetko za podmienok uvedených v týchto VOP.

6.2. Učiteľ je oprávnený bezplatne používať platformu Pyjamas Academy po dobu prvých troch kalendárnych mesiacov od Registrácie, ak nie je ďalej v týchto VOP ustanovené inak. Bezplatné užívateľské obdobie podľa predchádzajúcej vety začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola Registrácia vykonaná.

6.3. Užívateľský poplatok je splatný vždy mesačne, a to prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa platí na základe faktúry vystavenej Pyjamas Academy. Pyjamas Academy strhne Užívateľský poplatok z Účtu Učiteľa; ak sa v čase splatnosti Užívateľského poplatku na Účte Učiteľa nenachádza dostatok finančných prostriedkov, strhne Pyjamas Academy Užívateľský poplatok hneď, ako bude Učiteľ disponovať dostatočnými finančnými prostriedkami na svojom účte.

6.4. Učiteľ je oprávnený bezplatne využívať služby platformy Pyjamas Academy za predpokladu, že je aktívny; v opačnom prípade je Učiteľ povinný platiť Užívateľský poplatok. Ak Učiteľ odučí v treťom kalendárnom mesiaci od Registrácie aspoň 5 Vyučovacích hodín, Pyjamas Academy poskytne Učiteľovi zľavu z Užívateľského poplatku za nasledujúci kalendárny mesiac vo výške 100 % Užívateľského poplatku. Pyjamas Academy Učiteľovi poskytne zľavu z Užívateľského poplatku vo výške 100 % z Užívateľského poplatku za každý mesiac nasledujúci po kalendárnom mesiaci, v ktorom Učiteľ odučil aspoň 5 Vyučovacích hodín. V prípade, že Učiteľ v kalendárnom mesiaci odučí najmenej 20 Vyučovacích hodín, má právo na zľavu z Užívateľského poplatku vo výške 100 % do konca príslušného kalendárneho roka.

6.5. Pyjamas Academy má nárok na Províziu vo výške 20 % z Odmeny Učiteľa z každej odučenej Vyučovacej hodiny.

6.6.   Učiteľ nemá nárok na Odmenu za Vyučovaciu hodinu a už uskutočnená platba za Vyučovaciu hodinu je Študentovi vrátená v primeranej výške formou spätného vyrovnania Kreditu z dôvodov, ktoré nie sú na strane Študenta, za nasledovných podmienok:

 1. ak dôjde k preukázateľnému výpadku internetového pripojenia počas trvania Vyučovacej hodiny na strane Učiteľa;
 2. ak Vyučovacia hodina neprebehla v súlade s VOP.

6.7.   Pyjamas Academy je povinná uskutočniť prevod finančných prostriedkov zodpovedajúcich Odmene za odučené Vyučovacie hodiny na bankový účet Učiteľa určený pri Registrácii. Pyjamas Academy realizuje prevody Odmeny za zrealizované Vyučovacie hodiny vždy vo Výplatných dňoch nasledovne: (i) prvýkrát do pätnásteho dňa príslušného kalendárneho mesiaca a (ii) druhýkrát k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca. Učiteľ berie na vedomie, že Pyjamas Academy prevedie finančné prostriedky zodpovedajúce Odmene za odučené hodiny len za predpokladu, že súhrn Odmien Učiteľa za odučené Vyučovacie hodiny bude v minimálnej hodnote 50,- Eur (slovom päťdesiat euro). Ak Odmena prislúchajúca Učiteľovi nedosiahne k Výplatnému dňu dňu príslušného kalendárneho mesiaca minimálnu hodnotu 50,- Eur (slovom päťdesiat euro), bude vyplatená až v ďalšom Výplatnom dni, ak došlo k naplneniu podmienky minimálnej hodnoty vo výške 50,- Eur (slovom: päťdesiat euro).

 1. Storno, zrušenie Rezervácie a sankcie

7.1.   Pokiaľ nie je Študent pripojený v dojednaný termín a čas Vyučovacej hodiny, ako ani 15 min. po predpokladanom čase zahájenia Vyučovacej hodiny z akéhokoľvek dôvodu bez predchádzajúceho upovedomenia Učiteľa, Učiteľ nie je povinný Vyučovaciu hodinu nahrádzať. V prípade nedodržania dojednaného termínu a času Vyučovacej hodiny zo strany Študenta má Učiteľ nárok na Odmenu vo výške 100 %.

7.2.   Pokiaľ nie je Učiteľ pripojený v dojednaný termín a čas Vyučovacej hodiny z akéhokoľvek dôvodu bez predchádzajúceho upovedomenia Študenta, je Učiteľ povinný danú Vyučovaciu hodinu po dohode so Študentom nahradiť bez nároku na Odmenu. Opakované nesplnenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

7.3.   Študent je oprávnený zrušiť uskutočnenú Rezerváciu Vyučovacej hodiny u Učiteľa maximálne 24 hodín pred plánovaným začiatkom Vyučovacej hodiny bez uvedenia dôvodu. V tomto prípade nemá Učiteľ nárok na odmenu.

7.4.   V prípade ak Študent zruší Rezerváciu Vyučovacej hodiny menej ako 24 hodín pred plánovaným začiatkom Vyučovacej hodiny, má Učiteľ nárok na úhradu 50 % Odmeny.

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán

8.1.   Pyjamas Academy je povinná:

 1.              poskytovať služby s odbornou starostlivosťou, v súlade s platnými právnymi predpismi, zachovávať mlčanlivosť o obsahu zmluvného vzťahu s Učiteľom;
 2. zabezpečiť dostatočné technické vybavenie a internetové pripojenie pre účely zabezpečenia kvalitnej výučby a vzdelávania Študenta online;
 3. poskytovať Učiteľovi potrebnú súčinnosť pri výučbe Študentov.

8.2.   Pyjamas Academy je oprávnená:

 1. sprístupniť údaje, ktoré Učiteľ uvádza vo svojom Profile používateľa za účelom poskytnutia dostatočných informácií o jeho osobe, skúsenostiach a Vyučovacom predmete Študentovi;
 2. účtovať si za každú vykonanú platbu Študenta v prospech Učiteľa Províziu, a to tak, že je oprávnená príslušnú výšku Provízie stiahnuť z Ceny, a to v každom jednotlivom prípade;
 3. nepovoliť registráciu Učiteľovi, prípadne obmedziť prístup Učiteľovi k niektorým službám v prípade, ak porušuje ustanovenia Zmluvy, alebo tieto VOP;
 4. zrušiť Registráciu Učiteľa, ktorý podstatným spôsobom porušuje ustanovenia Zmluvy, alebo tieto VOP. Učiteľ, ktorému bola v súlade s týmito VOP Registrácia zrušená, nie je oprávnený ďalej využívať služby poskytované Pyjamas Academy.

8.3.   Pyjamas Academy nezodpovedá za obsahovú a organizačnú stránku jednotlivých Vyučovacích hodín, ako ani za učebné osnovy, učebnice a iné materiály, ktoré boli Študentovi poskytnuté zo strany Učiteľa; Výber vhodného Učiteľa je výlučným právom Študenta a obsah Vyučovacej hodiny je predmetom dohody medzi Učiteľom a Študentom.

8.4.   Učiteľ je povinný:

 1. poskytovať služby a výuku Študenta v príslušnom vyučovacom odbore, na základe jeho požiadaviek, a to v súlade so Zmluvou a týmito VOP;
 2. poskytovať služby kvalitne a plnohodnotne v súlade s dobrými mravmi,
 3. počas Vyučovacej hodiny sa správať v súlade so základnými spoločenskými všeobecne uznávanými a uplatňovanými morálnymi pravidlami a hodnotami spoločenského styku;
 4. oznamovať Pyjamas Academy všetky skutočnosti, ktoré môžu viestˇ k jeho bezdôvodnému obohateniu alebo k neoprávnenému obohateniu cudzích osôb a k poškodeniu Pyjamas Academy, ako je pripísanie platby, ktorá mu nepatrí, strata alebo odcudzenie dokumentov týkajúcich sa zmluvného vzťahu medzi Pyjamas Academy a Užívateľom,;
 5. udržiavať svoj Účet a Heslo k nemu v tajnosti a neodovzdávať ho ďalším osobám; Pyjamas Academy nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu hesla, iba ak by vyšlo najavo, že bola spôsobená úmyselným zavinením alebo hrubou nedbanlivosťou Pyjamas Academy;
 6. oboznámiť sa s podmienkami používania Výučbovej platformy Pyjamas Academy a tieto bez výhrad dodržiavať;
 7. platiť Užívateľský poplatok v súlade s týmito VOP, ak mu taká povinnosť podľa týchto VOP vznikne;
 8. zachovávať mlčanlivosť o obsahu zmluvného vzťahu s Pyjamas Academy; osobitne je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach tvoriacich dôverné informácie, obchodné tajomstvo Pyjamas Academy ako aj jej obchodných partnerov ako aj o skutočnostiach týkajúcich sa obchodných či zmluvných vzťahov s tretími subjektmi a osobitne o akýchkoľvek interne stanovených stratégiách i obchodných prístupov do času, kým ich Pyjamas Academy preukázateľne zverejní alebo sa inak oprávneným spôsobom stanú všeobecne známymi; Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj po skončení zmluvného vzťahu s Pyjamas Academy.

8.5.   Učiteľom sa zakazuje kontaktovať a vyučovať Študentov mimo Výučbovú platformu Pyjamas Academy, a to aj v prípade, že je to v záujme Študenta. V prípade zistenia tejto skutočnosti, má Pyjamas Academy nárok uplatniť si voči Učiteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- Eur (slovom tisíc Euro), a to za každé jednotlivé porušenie tejto povinnosti. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody Pyjamas Academy.

8.6.   Učiteľ berie na vedomie skutočnosť, že je sám zodpovedný za splnenie všetkých zákonných daňovo – odvodových povinností, ako aj akýchkoľvek iných administratívnych povinností (daňové povinnosti, odvodové povinnosti, ohlasovacie povinnosti a pod.).

8.7.   Učiteľ je oprávnený Zmluvu kedykoľvek vypovedať s okamžitou účinnosťou, a to zrušením vlastného Profilu Učiteľa. Ak Učiteľ využije svoje právo výpovede podľa predchádzajúcej vety tohto bodu, je povinný zrealizovať všetky Vyučovacie hodiny, ktoré boli rezervované pred účinnosťou výpovede.

 1. Komunikácia a doručovanie

9.1.   Komunikácia medzi Pyjamas Academy a Učiteľom prebieha v slovenskom jazyku výlučne elektronickou formou na e-mailovú adresu Pyjamas Academy info@pyjamasacademy.sk, alebo prostredníctvom kontaktného formulára uverejneného na Webovej stránke.

9.2.   Písomnosti doručené prostredníctvom e-mailu alebo iným elektronickým médiom sa považujú za doručené deň po ich odoslaní, ak nie je preukázaný skorší termín doručenia.

9.3.   Pyjamas Academy a Učiteľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe Zmluvné strany.       

9.4. Faktúry Pyjamas Academy sa doručujú elektronicky, s čím Učiteľ bez výhrad súhlasí.

 1. Zodpovednosť za škodu

10.1. Pyjamas Academy nesie zodpovednosť len za škody zavinené výlučne Pyjamas Academy.

10.2. Pyjamas Academy nenesie zodpovednosť za nedostatočné internetové pripojenie zo strany Učiteľa, alebo Študenta; Učiteľ je povinný overiť si, či má primerané technické a prístrojové vybavenie ako aj dostatočnú rýchlosť internetového pripojenia pre realizáciu výuky pre Pyjamas Academy.

10.3. Pyjamas Academy nezodpovedá za škody spôsobené vyššou mocou ako napr. havárie, živelné pohromy, výpadky elektrickej energie, krízové situácie, epidémie, brannej pohotovosti štátu a iných okolností mimo kontrolu Pyjamas Academy, alebo ktoré sú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednostˇ podľa všeobecne záväzných predpisov.

10.4. Pyjamas Academy nenesie zodpovednosť za výpadky multimediálnej videokonferencie medzi Učiteľom a Študentom spôsobené nedostatočnou rýchlosťou internetového pripojenia zo strany Používateľa.

10.5. Pyjamas Academy nenesie zodpovednosť za výpadky pri výuke spôsobené zaťažením linky na strane Používateľa vplyvom nehospodárneho užívania internetového pripojenia (napr. sťahovanie a odosielanie súborov v priebehu výuky z akéhokoľvek počítača na rovnakej sieti).

10.6. Učiteľ je povinný nahradiť Pyjamas Academy akúkoľvek a všetkú škodu, ktorá vznikne Pyjamas Academy v dôsledku porušenia povinnosti Učiteľa vyplývajúcej zo záväzkového vzťahu s Pyjamas Academy. Učiteľ je povinný nahradiť Pyjamas Academy akékoľvek a všetky straty, ktoré vzniknú Pyjamas Academy v dôsledku konania resp. nekonania Učiteľa, a to v plnej výške, ktorú mu oznámi Pyjamas Academy.

10.7. Učiteľ ako sľubujúci záväzne vyhlasuje Pyjamas Academy ako príjemcovi sľubu podľa ustanovenia § 725 Obchodného zákonníka, že Pyjamas Academy nahradí akúkoľvek škodu, ktorá jej vznikne v dôsledku konania Učiteľa, ktoré je v rozpore s jeho zmluvnými povinnosťami, resp. v dôsledku opomenutia konania, na ktoré bol Učiteľ povinný, a to vrátane akýchkoľvek ďalších nákladov spojených s uvedeným, a to najmä, nie však výlučne sankcie, poplatky, trovy konania, pokuty, iné priame a nepriame náklady Pyjamas Academy spojené s vyššie uvedeným. Učiteľ je povinný nahradiť škodu do 10 kalendárnych dní od doručenia výzvy Pyjamas Academy ako príjemcu sľubu na jej nahradenie.

 1. Reklamačný poriadok

11.1. Reklamačný poriadok všeobecným spôsobom upravuje vzťahy medzi Pyjamas Academy a Učiteľom pri vybavovaní reklamácií a sťažností Učiteľa a upravuje právne vzťahy medzi Učiteľom a Pyjamas Academy pri vybavovaní reklamácií týkajúcich sa správnosti a kvality služieb, ktoré poskytuje Pyjamas Academy Učiteľovi.

11.2. Ak sa Používateľ domnieva, že služby poskytnuté zo strany Pyjamas Academy majú vadu, môže podať Reklamáciu. Používateľ je oprávnený nahlásiť akékoľvek svoje sťažnosti a podnety elektronickou formou na e-mailovú adresu Pyjamas Academy info@pyjamasacademy.sk, kde sa jeho podanie spíše a Pyjamas Academy oboznámi Používateľa s možným riešením problému, resp. s výsledkom prešetrenia podanej sťažnosti či podnetu. Reklamácia musí byť podaná oprávnenou osobou.

11.3. Učiteľ je povinný spolu s odoslaním reklamácie/sťažnosti, alebo podnetu predložiť Pyjamas Academy relevantné dôkazy, na základe ktorých sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práv, prípadne k vadnému konaniu zo strany Pyjamas Academy (napr. výpis z účtu a pod.). Pyjamas Academy má právo požadovať od Učiteľa predloženie akýchkoľvek ďalších dôkazov preukazujúcich tvrdenia Učiteľa za účelom dôkladného posúdenia Reklamácie.

11.4. Používateľ je oprávnený uplatniť Reklamáciu za Vyučovaciu hodinu za vyššie uvedených podmienok u Pyjamas Academy do 10 dní odo dňa absolvovania reklamovanej Vyučovacej hodiny, prípadne zistenia inej vady.

11.5. Pyjamas Academy nie je povinná zaoberať sa reklamáciou uskutočnenou po uplynutí lehoty uvedenej v bode 11.3. tohto článku VOP.

11.6. Pyjamas Academy je povinná vybaviť reklamáciu Používateľa bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa doručenia Reklamácie. Používateľ bude o vybavení reklamácie upovedomený zaslaním výsledku prešetrenia podnetu na e-mailovú adresu Používateľa uvedenú v Registračnom formulári. V odôvodnených zložitých prípadoch (najmä keď sa jedná o obsiahlejšiu Reklamáciu, závažný problém a pod.) je spoločnosť Pyjamas Academy oprávnená písomne predĺžiť lehotu na vybavenie reklamácie o ďaľších najviac 30 dní; o takomto predĺžení lehoty na vybavenie Reklamácie Pyjamas Academy Používateľa upovedomí bez zbytočného odkladu, najneskôr v rámci 30 dňovej lehoty odo dňa doručenia Reklamácie. Celkové vybavenie reklamácie Používateľa v zložitých prípadoch nesmie presiahnuť 3 mesiace.

 1. Duševné vlastníctvo

12.1.Učiteľ výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály a informácie poskytnuté mu zo strany Pyjamas Academy sú predmetom jej práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa Používateľ výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu zo strany Pyjamas Academy zasiahol do týchto práv. Učiteľ sa najmä zaväzuje, že nebude vyhotovovať kópie, rozmnožovať a verejne sprístupňovať materiály, ktoré sú Predmetom duševného vlastníctva Pyjamas Academy, prípadne tieto materiály vydávať za svoje.

12.2. Učiteľ nie je oprávnený používať Predmety duševného vlastníctva Pyjamas Academy bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu Pyjamas Academy; ustanovenie bodu 12.1. VOP nie je týmto ustanovením dotknuté.

 1. Ochrana informácií a údajov

13.1. Pyjamas Academy je povinná zachovávatˇ mlčanlivostˇ o všetkých informáciách a údajoch Používateľa, ktoré získala pri svojej činnosti a ktoré nie sú verejne prístupné. Tieto informácie a údaje jednotlivých Používateľov je Pyjamas Academy povinná utajovatˇ, uchovávatˇ, primerane zálohovatˇ a chránitˇ pred neoprávneným prístupom, vyzradením, zneužitím, pozmenením, poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením. Informácie a údaje týkajúce sa Používateľov môže Pyjamas Academy poskytnútˇ tretím osobám len s predchádzajúcim písomným súhlasom Používateľa, alebo na jeho písomný pokyn, ak tieto VOP neustanovujú inak.

13.2. Osobnými údajmi sú, podľa ustanovenia § 4 Zákona o ochrane osobných údajov, údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určitˇ priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

13.3. Používateľ uzavretím Zmluvy, resp. vyplnením online Registračného formulára vyhlasuje, že súhlasí so spracúvaním osobných údajov spoločnosťou Pyjamas Academy a súhlasí aby spoločnosť Pyjamas Academy uchovávala jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pre účely Pyjamas Academy, a aby ich spracovávala vo všetkých svojich informačných systémoch. Pyjamas Academy sa zaväzuje všetky poskytnuté údaje chránitˇ pred odcudzením, stratou, poškodením, neoprávneným prístupom, zmenou a rozširovaním, a to aj po skončení trvania Zmluvy.

13.4. Pyjamas Academy sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Používateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a v súlade s účelom dohodnutým v Zmluve. Užívateľ udeľuje súhlas na spravovanie osobných údajov na dobu neurčitú. Pyjamas Academy sa zaväzuje k tomu, že na základe písomnej žiadosti Používateľa, a to aj bez udania dôvodov, jeho osobné údaje kedykoľvek vymaže zo svojich informačných systémov, ak ich vymazanie nebude prekážkou splnenia záväzkov dohodnutých v Zmluve.

 1. Rozhodné právo

14.1. Zmluva, jej interpretácia a vzťahy, ktoré vznikli na jej základe sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi SR s tým, že Zmluvné strany sa dohodli, že použitie akéhokoľvek ustanovenia ktoréhokoľvek všeobecne záväzného právneho predpisu Slovenskej republiky, ktoré nie je kogentné, je výslovne vylúčené v rozsahu, v ktorom by jeho použitie mohlo meniť (či už úplne alebo čiastočne) význam, účel a/alebo interpretáciu ktoréhokoľvek ustanovenia Zmluvy a/alebo týchto VOP.

14.2. Akýkoľvek spor, nezrovnalosť a/alebo rozpor Zmluvných strán, ktorý vznikne zo Zmluvy alebo v akejkoľvek súvislosti so Zmluvou (vrátane akýchkoľvek a všetkých sporov týkajúcich sa jej uzavretia, platnosti, účinnosti, existencie a/alebo ukončenia) sa bude riešiť prednostne vzájomnými rokovaniami Zmluvných strán vedenými v dobrej viere a s dobrým úmyslom.

14.3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú medzi Zmluvnými stranami z právneho vzťahu založeného touto Zmluvou v znení jej prípadných dodatkov, ako aj právnych vzťahov s týmto právnym vzťahom súvisiacich, vzťahov súvisiacich s porušením tejto Zmluvy (vrátane zodpovednostných právnych vzťahov), vzťahov o platnosť, zánik a výklad tejto Zmluvy, nárokov na náhradu škody s výnimkou sporov o vzniku, zmene alebo zániku vlastníckeho práva a iných vecných práv k nehnuteľnostiam, sporov o osobnom stave, sporov súvisiacich s núteným výkonom rozhodnutia alebo sporov, ktoré vzniknú v priebehu konkurzného a reštrukturalizačného konania, budú prejednané a s konečnou platnosťou rozhodnuté v rozhodcovskom konaní pred stálym rozhodcovským súdom Victoria rozhodcovský súd v Žiline, zriadený pri spoločnosti Victoria legal arbiter s.r.o., ?IČO: 44 826 460, so sídlom Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina oddiel: Sro, vložka číslo: 16626/S. Zmluvné strany výslovne vylučujú možnosť domáhať sa zrušenia rozhodcovského rozhodnutia na príslušnom súde z dôvodu podľa §40 ods. 1 pís. h) zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov, t.j. z dôvodov, pre ktoré možno žiadať o obnovu konania v občianskom súdnom konaní.

 1. Záverečné ustanovenia

15.1. Právny vzťah medzi Učiteľom a Pyjamas Academy sa spravuje Zmluvou, týmito VOP a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR, a to v uvedenom poradí. Ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred obchodnými zvyklosťami, ak sa Zmluvné strany v konkrétnom prípade nedohodnú inak.

15.2. Všeobecné obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Za rovnopis s platnosťou originálu sa považuje aj fotokópia alebo scan týchto všeobecných obchodných podmienok, ak nebude preukázané inak.

15.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že majú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a ich zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Zmluvu uzatvorili na základe ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôle, ktorú prejavili určito a zrozumiteľne, Zmluvu uzatvorili dobromyseľne a v dobrej viere a neuzatvorili ju ani v omyle, ani v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si prečítali, obsahu Zmluvy porozumeli a na znak súhlasu s obsahom Zmluvy sa ju zaväzujú dobrovoľne plniť.

15.4. Uzavretím Zmluvy dáva Učiteľ prevádzkovateľovi Pyjamas Academy výslovný súhlas, aby údaje Používateľa využívala na marketingové účely, a to najmä, aby Používateľovi zasielala aktuálne informácie o vzdelávaní a aktualizáciach Výučbovej platformy, o zmenách a inováciách, a to všetko v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.

15.5. Jednotlivé ustanovenia Zmluvy a týchto VOP sú vymáhateľné nezávisle od seba a neplatnosť a/alebo nevymožiteľnosť ktoréhokoľvek z nich nebude mať žiaden vplyv na platnosť a/alebo vymožiteľnosť ostatných ustanovení Zmluvy/týchto VOP, s výnimkou prípadov, kedy je najmä z dôvodu dôležitosti povahy alebo inej okolnosti týkajúcej sa takéhoto ustanovenia Zmluvy/týchto VOP zrejmé, že dané ustanovenie Zmluvy/týchto VOP nemôže byť oddelené od ostatných príslušných ustanovení Zmluvy/týchto VOP.

15.6. V prípade, ak sa niektoré z ustanovení Zmluvy alebo týchto VOP stane podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR neplatné a/alebo nevymožiteľné, platnosť a/alebo vymožiteľnosť ostatných ustanovení Zmluvy/týchto VOP zostáva nedotknutá a Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne začať rokovať v dobrej viere a dohodnúť sa na nahradení takéhoto ustanovenia novým ustanovením, ktoré bude mať účinky čo najviac podobné účinkom pôvodného ustanovenia, prihliadajúc pritom najmä na kontext a celkový právny a ekonomický účel daného ustanovenia ako aj Zmluvy/týchto VOP.

15.7. Tieto VOP schválené Pyjamas Academy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 15.03.2016.